Statut

S T A T U T
Klubu Sportowego „Zjednoczeni” w Bydgoszczy

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

1

Klub Sportowy „Zjednoczeni” zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci, młodzież, rodziców i sympatyków.

2

Terenem działania Klubu jest miasto Bydgoszcz.

3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowośœć prawną. Klub działa w strukturze Polskiego Związku Żeglarskiego.

4

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” oraz z własnym statutem.

5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cel i œśrodki działania.

6

Celem Klubu jest:

Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwośœci obiektowe, sprzętowe klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu. Współdziałanie z organami administracji państwowej i organizacjami sportowymi w zakresie działalnośœci klubu. Szkolenie i doskonalenie sportowych i technicznych kadr żeglarskich oraz nadawanie uprawnień w tym zakresie. Organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacji wodnej. Czuwanie nad przestrzeganiem etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej. Uczestniczenie w imprezach sportowych.

7

Klub realizuje swoje cele przez:

Propagowanie wychowania fizycznego oraz organizowanie i uprawianie sportu wśœród młodzieży. Klub Sportowy „Zjednoczeni” kontynuuje realizację programu dydaktyczno-wychowawczego w zakresie szkolenia sportowego i wychowania na bazie współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Współdziałanie z organizacjami kultury fizycznej i stwarzanie utalentowanej młodzieży optymalnych warunków do osiągnięcia mistrzostwa sportowego. Organizowanie własnych imprez sportowych oraz czynny udział w imprezach organoziwanych przez inne organizacje sportowe. Prowadzenie pracy ideowo-wychowawczej oraz organizowanie szkoleń i obozów. Podejmowanie działań mających na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa osób uczestniczących w działalnośœci programowej klubu.

8

Klub opiera swą działalnośœć przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy ze strony rodziców uczniów.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

9

Członkowie Klubu dzielą się na:

Zwyczajnych
Wspierających

10

Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół, osoby dorosłe, które złożą deklarację, opłacą składki i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

Uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym do władz Klubu – pod warunkiem ukończenia 18 roku życia. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych. Korzystania ze sprzętu Klubu na zasadach okreśœlonych przez Zarząd Klubu. Korzystania z innych uprawnień okreœślonych przez Zarząd Klubu.

12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

13

Członkowie wspierający mają prawo do:

Uczestniczenia bezpośœrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu. Korzystanie z innych uprawnień okreœślonych przez Zarząd Klubu.

14

Do obowiązków członków Klubu należy:

Branie czynnego udziału w działalnośœci Klubu. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu. Godne reprezentowanie barw Klubu. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

15

Członkowstwo w Klubie ustaje poprzez:

Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piœśmie do Zarządu. Skreśœlenie z listy członków Uchwałą Zarządu w przypadku: umyœlnego naruszenia postanowień statutu, nie brania udziału w działalnośœci statutowej Klubu przez okres 12-tu miesięcy. Działanie na szkodę Klubu. Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział 4
Władze Klubu

16

Władzami Klubu są: Walne Zebranie Klubu, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależnośœci od decyzji Walnego Zebrania Klubu. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większoœścią głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

17

Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu: z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na wniosek 1/3 ogółu członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póŸźniej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

18

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy: uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalnoœści Klubu, rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu, wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu, ustalanie wysokoœci składek członkowskich, rozpatrywanie i rozstzryganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecnoœści co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd. Walne Zebranie jest zobowiązane do podjęcia decyzji w sprawie 21 oraz 23.

19

Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośœród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza. Zebranie Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż jeden raz na 4 miesiące. Do ważnoœści uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecnośœć co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jej uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnośœcią Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególnoœci:

Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych. Przyjmowanie i skreœślanie członków. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składanie sprawozdań z działalnośœci Klubu.

21

Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnośœciach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądźŸ w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu. Uchwałę o zawieszeniu w czynnoœciach lub odwoływaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większoœcią 2/3 głosów przy obecnoœści co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

22

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalnośœci Klubu. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę czonków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Do czynnoœci Komisji Rewizyjnej należy: przeprowadzanie okresowych kontroli działalnośœci statutowej i finsnsowej Klubu, wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalnoœści, okreœślenie terminów oraz sposobów ich usunięcia, składanie sprawozdań z całokształtu swej działalnoœści na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowoœści w działaniu Klubu, występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia działań niezgodnych z prawem lub Statutem, bądźŸ istotnymi interesami działań Zarządu.

23

Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnośœciach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądźŸ w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu. Uchwałę o zawieszeniu w czynnoœściach lub odowłaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większośœcią 2/3 głosów przy obecnośœci co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spoœród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

25

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród okreśœla regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

26

W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach na okres do 12 miesięcy, wykluczenia. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrabia Klubu w terminie 14 dni. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze klubu.

27

Na majątek Klubu mogą składać się nieruchomośœci, ruchomośœci oraz fundusze. Na fundusz Klubu składają się: składki członkowskie, darowizny i zapisy, dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi, dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny, dochody z majątku, dochody z działalnośœci statutowej, inne wpływy.

28

Dla ważnoœści oœświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośœród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział 7
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu.

29

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większoœcią 2/3 głosów przy obecnośœci co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

30

Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większoœcią 2/3 głosów przy obecnoœści co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.